Pravidla a podmínky

Podmínky služby

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O UBYTOVÁNÍ HOTELU (AGBH 8.0)

1 ROZSAH PŮSOBNOSTI
1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o pronájmu hotelových pokojů k ubytování, jakož i na veškeré další služby a dodávky, které hotel v této souvislosti poskytuje zákazníkovi (smlouva o ubytování v hotelu). Pojem „smlouva o ubytování v hotelu“ zahrnuje a nahrazuje následující pojmy: ubytování, ubytování pro hosty, hotel, smlouva o hotelovém pokoji.
1.2 Podnájem nebo podnájem poskytnutých pokojů a jejich použití k jiným účelům než k ubytování vyžaduje předchozí souhlas hotelu v textové podobě, přičemž se upouští od § 540 odst. 1 věta 2 BGB, pokud zákazník není spotřebitelem ve smyslu § 13 BGB.
1.3 Všeobecné obchodní podmínky zákazníka platí pouze tehdy, pokud to bylo předem výslovně písemně dohodnuto.
2 UZAVŘENÍ SMLOUVY, PARTNER, PROMLČENÍ
2.1 Smluvními partnery jsou hotel a zákazník. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy hotel akceptuje přihlášku zákazníka. Hotel může zdarma potvrdit rezervaci pokoje v textové podobě.
2.2 Veškeré nároky vůči hotelu se zpravidla promlčují jeden rok od začátku zákonné promlčecí doby. To neplatí pro nároky na náhradu škody nebo jiné nároky, pokud jsou tyto založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností ze strany hotelu.
3 SLUŽBY, CENY, PLATBA, ZAPOČET
3.1 Hotel je povinen udržovat pokoje rezervované zákazníkem k dispozici a poskytovat sjednané služby.
3.2 Zákazník je povinen za pronájem pokoje a další jím využívané služby platit hotelem sjednané nebo platné ceny. To platí i pro služby objednané zákazníkem přímo nebo prostřednictvím hotelu, které jsou poskytovány třetími osobami a hrazené hotelem.
3.3 Sjednané ceny zahrnují daně a místní poplatky platné v době uzavření smlouvy. Místní daně, které host dluží podle místních zákonů, jako je pobytová taxa, nejsou zahrnuty.
Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně zákonné daně z obratu nebo zavedení, změně či zrušení místních daní z předmětu služby, budou ceny odpovídajícím způsobem upraveny. U smluv se spotřebiteli to platí pouze v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy a plněním smlouvy přesáhne čtyři měsíce.
3.4 Hotel může dát souhlas k následnému snížení počtu rezervovaných pokojů, služeb hotelu nebo délky pobytu zákazníka požadované zákazníkem v závislosti na přiměřeně narůstající ceně za pokoje a/nebo za další služby hotelu.
3.5 Hotelové faktury jsou splatné ihned po obdržení bez srážky. Pokud byla dohodnuta platba fakturou, musí být platba provedena bez srážek do deseti dnů od obdržení faktury, není-li dohodnuto jinak.
3.6 Hotel je oprávněn požadovat od zákazníka při uzavření smlouvy přiměřenou zálohu nebo jistotu, např. ve formě záruky kreditní kartou. Výši zálohy a platební termíny lze dohodnout v textové podobě ve smlouvě. V případě zálohových plateb nebo záloh na zájezdy zůstávají zákonná ustanovení nedotčena. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, platí zákonná ustanovení.
3.7 V odůvodněných případech, například při nedoplatku platby zákazníka nebo při rozšíření rozsahu smlouvy, je hotel oprávněn složit zálohu nebo kauci ve smyslu bodu 3.6 výše, a to i po uzavření smlouvy až do výše nástup na pobyt, případně navýšení zálohy nebo kauce sjednané ve smlouvě až do plné výše požadovat sjednanou odměnu.
3.8 Hotel je dále oprávněn na začátku a v průběhu pobytu požadovat od zákazníka přiměřenou zálohu nebo kauci ve smyslu bodu 3.6 výše za stávající a budoucí nároky vyplývající ze smlouvy, pokud tato platba již nebyla zaplacena. provedené v souladu s oddílem 3.6 a/nebo oddílem 3.7 výše.
3.9 Zákazník může započíst nebo započíst pouze nespornou nebo právně závaznou pohledávku proti pohledávce hotelu.
3.10 Zákazník souhlasí s tím, že mu může být faktura zaslána elektronicky.
4 ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA (ZRUŠENÍ, ZRUŠENÍ)/
NEPOUŽÍVÁNÍ HOTELOVÝCH SLUŽEB (ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ)
4.1 Zákazník může od smlouvy uzavřené s hotelem odstoupit pouze v případě, že právo na odstoupení od smlouvy bylo výslovně sjednáno ve smlouvě, existuje zákonné právo na odstoupení od smlouvy nebo pokud hotel s odstoupením od smlouvy výslovně souhlasí.
4.2 Je-li mezi hotelem a zákazníkem dohodnut termín bezplatného odstoupení od smlouvy, může zákazník do té doby od smlouvy odstoupit, aniž by ze strany hotelu vznikaly jakékoli nároky na platbu nebo náhradu škody.
4.3 Pokud právo na odstoupení od smlouvy nebylo sjednáno nebo již zaniklo, neexistuje zákonné právo na odstoupení nebo výpověď a hotel nesouhlasí se zrušením smlouvy, hotel si i přes nevyužití zachovává právo na sjednanou odměnu. služby. Hotel musí počítat s příjmy z pronájmu pokojů jinde i s ušetřenými výdaji. Pokud pokoje nejsou pronajímány někomu jinému, může hotel provést paušální odpočet na ušetřené náklady. V tomto případě je zákazník povinen uhradit 80 % smluvně dohodnuté ceny za přenocování se snídaní nebo bez snídaně, jakož i za balíčky se službami třetích stran, 70 % za polopenzi a 70 % za plnou penzi. . Zákazník může prokázat, že výše uvedený nárok nevznikl nebo nevznikl v požadované výši.
5 STAŽENÍ HOTELU
5.1 Bylo-li ujednáno, že zákazník může v určité lhůtě bezplatně odstoupit od smlouvy, je hotel oprávněn během této lhůty od smlouvy odstoupit, pokud se ze strany ostatních zákazníků vyskytnou dotazy ohledně smluvně rezervovaných pokojů a zákazník odpoví na dotaz hotelu v příslušné lhůtě, nevzdává se svého práva na odstoupení. To platí obdobně, pokud je opce udělena v případě, že existují jiné požadavky a zákazník není připraven provést závaznou rezervaci na žádost hotelu v přiměřené lhůtě.
5.2 Nebude-li složena záloha nebo jistota dohodnutá nebo požadovaná podle bodu 3.6 a/nebo bodu 3.7 ani po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty stanovené Hotelem, je Hotel rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit.
5.3 Hotel je dále oprávněn mimořádně odstoupit od smlouvy z objektivně oprávněných důvodů, zejména pokud
– vyšší moc nebo jiné okolnosti, za které hotel nenese odpovědnost, znemožňují plnění smlouvy;
– Pokoje nebo pokoje jsou zaviněně rezervovány se zavádějícími nebo nepravdivými údaji nebo se zatajováním podstatných skutečností; Důležitá může být totožnost zákazníka, platební schopnost nebo účel pobytu;
– má hotel důvodné podezření, že použití služby může ohrozit hladký provoz podniku, bezpečnost nebo pověst hotelu na veřejnosti, aniž by to bylo přičitatelné řídící nebo organizační oblasti hotelu;
– účel nebo důvod pobytu je nezákonný;
– došlo k porušení části 1.2 výše.
5.4 Odůvodněné odstoupení od hotelu nezakládá právo zákazníka na náhradu.
6 POSKYTNUTÍ POKOJŮ, DODÁNÍ A VRÁCENÍ
6.1 Zákazník nezískává žádné právo na poskytnutí konkrétních pokojů, pokud to nebylo výslovně písemně dohodnuto.
6.2 Rezervované pokoje jsou zákazníkovi k dispozici od 16:00 hodin sjednaného dne příjezdu. Zákazník nemá právo na dřívější dostupnost.
6.3 V dohodnutý den odjezdu musí být pokoje uvolněny a dány hotelu k dispozici nejpozději do 10:00 hodin. Poté z důvodu pozdního uvolnění pokoje může hotel za jeho užívání nad rámec smlouvy do 18:00 hodin účtovat 60 % z plné ceny ubytování (cena dle ceníku) a od 18:00 hodin 90 %. To neopravňuje smluvní nároky zákazníka. Může svobodně prokázat, že hotel nemá žádný nebo výrazně nižší nárok na poplatky za užívání.
7 ODPOVĚDNOST HOTELU
7.1 Hotel odpovídá za škody způsobené újmou na životě, těle nebo zdraví, za které odpovídá. Dále odpovídá za další škody, které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností ze strany hotelu nebo na úmyslném či nedbalém porušení typických smluvních povinností hotelu. Typické smluvní závazky jsou takové závazky, které umožňují řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění zákazník důvěřuje a může se na něj spolehnout. Porušení povinností ze strany hotelu se rovná porušení povinností právního zástupce nebo zástupce. Další nároky na náhradu škody jsou vyloučeny, pokud není v této části 7 stanoveno jinak. Pokud se vyskytnou poruchy nebo závady ve službách hotelu, hotel se bude snažit situaci napravit na základě zjištění nebo okamžité stížnosti zákazníka. Zákazník je povinen učinit vše, co je pro něj přiměřené, aby poruchu odstranil a případné škody minimalizoval.
7.2 Hotel odpovídá zákazníkovi za vnesené věci v souladu se zákonnými ustanoveními. Hotel doporučuje používat hotelový nebo pokojový trezor. Pokud si zákazník přeje přinést peníze, cenné papíry a cennosti v hodnotě vyšší než 800 EUR nebo jiné předměty v hodnotě vyšší než 3.500 XNUMX EUR, vyžaduje to samostatnou dohodu o skladování s hotelem.
7.3 Pokud je zákazníkovi poskytnuto parkovací stání v hotelové garáži nebo na hotelovém parkovišti, a to i za úplatu, nevzniká tím smlouva o skladování. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození motorových vozidel zaparkovaných nebo manévrovaných na pozemku hotelu a jejich obsahu, hotel odpovídá pouze v souladu s článkem 7.1, věty 1 až 4 výše.
7.4 Budíček provádí hotel s největší pečlivostí.
Se zprávami pro zákazníky se zachází opatrně. Po předchozí dohodě se zákazníkem může hotel za poplatek přijímat, skladovat a na požádání přeposílat poštu a zásilky zboží. Hotel je odpovědný pouze v souladu s oddílem 7.1, větami 1 až 4 výše.
8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Změny a doplňky smlouvy, přijetí přihlášky nebo těchto všeobecných obchodních podmínek provádějte v textové podobě. Jednostranné změny nebo doplňky jsou neúčinné.
8.2 Místem plnění a platby, jakož i výlučnou jurisdikcí – také pro spory ze šeků a směnek – v obchodních transakcích je místo hotelu. Pokud zákazník splňuje požadavky § 38 odst. 2 ZPO a nemá obecnou soudní příslušnost v Německu, je místem soudní příslušnosti sídlo hotelu.
8.3 Platí německé právo. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučena.
8.4 V souladu se zákonnou povinností hotel upozorňuje, že Evropská unie zřídila online platformu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů („platforma OS“): http://ec.europa.eu/ spotřebitelé/odr/
Hotel se však neúčastní postupů řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími komisemi.

Nach oben scrollen