Ochrana osobních údajů

Ochrana dat
Ochrana soukromí na první pohled

Obecné informace
Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na tomto webu
Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje budou shromážděny na jedné straně, a to tak, že nám to sdělíte. To může být z. Můžete se například zabývat údaji, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje se zaznamenávají automaticky nebo s vaším souhlasem, když navštívíte web pomocí našich systémů IT. Jedná se hlavně o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K čemu vaše údaje používáme?

Část dat je shromažďována, aby bylo zajištěno, že web je poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste dali souhlas se zpracováním údajů, můžete jej do budoucna kdykoli odvolat. Máte také právo požadovat, aby za určitých okolností bylo omezeno zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran
Při návštěvě tohoto webu lze statisticky vyhodnotit vaše chování při procházení. To se děje především pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech najdete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)
Externí hosting
Tento web hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje zaznamenané na tomto webu jsou uloženy na serverech hostitele. Může se jednat především o IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, údaje o smlouvě, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Použití hostitele je za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1, os. B DSGVO) a v zájmu bezpečného, ​​rychlého a účinného poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 svítí f DSGVO).

Náš Hoster bude zpracovávat vaše data pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho výkonnostních povinností a dodržování našich pokynů v souvislosti s těmito daty.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zpracování objednávek.

Obecné informace a povinné informace
Ochrana osobních údajů
Provozovatelé těchto stránek brát na ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Léčíme Vaše osobní údaje důvěrně av souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a zásad ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat přes internet (např. V případě komunikace e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu
Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Hotel & Chalets Lampllehen Kedererweg 8
83487 Marktschellenberg
Německo

Telefon: +49 (0) 8650 844
E-mail: rehak@lampllehen.de

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy apod.).

Poznámka k přenosu dat do USA
Na této webové stránce sind pod anderem Tools von Unternehmen mit Sitz in den USA eingebunden. Wenn diese Tools aktived, können Ihre personenbezogenen Daten an die US-Server der jeweiligen Unternehmen weitergegeben werden. Wir weisen darauf hin, dass die USA kein sicherer Drittstaat im Sinne des EU-Datenschutzrechts sind. US-Unternehmen sind dazu verpflichtet, personenbezogene Daten and Sicherheitsbehörden herauszugeben, bez dass Sie als Betroffener hiergegen gerichtlich vorgehen könnten. To znamená, že není vyloučeno, že se jedná o USA-Behörden (zB Geheimdienste) Ihre auf US-Servern befindlichen Daten zu Überwachungszwecken verarbeiten, auswerten und dauerhaft speichern. Wir haben auf diese Verarbeitungstätigkeiten keinen Einfluss.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů
Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Článek 21 DSGVO)
IF zpracováním údajů na základě článku. 6 ABS. 1 LIT. E nebo F DSGVO Dáno máte kdykoliv po pravé důvody vyplývající z dané situace odhalen zpracováním svých osobních údajů podat odvolání; I pro tuto pravidla vycházející profilování. Příslušné právní základ, na kterém je návrh založen, vztahující se k této ochrany osobních údajů. POKUD opozice vůči LOAD, my Vám pošle příslušné osobní údaje nezpracovává, pokud se nám nepodaří povinnou ochranu dobročinné účely PRO ZPRACOVÁNÍ prokázat své zájmy, práva a svobody VÁŽENÍ nebo zpracování, účely výkonu, výkon nebo obranu právních nároků před soudem ( Opozice vůči ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

POKUD JE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY K PROVOZU PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO NA ZAVEDENÍ ŽÁDNÉ SOUTĚŽE PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČEL TÉTO REKLAMY; TOTO JE TAKÉ NA PROFILOVÁNÍ, POKUD JE TŘEBA TAKÉ PŘÍMÉ REKLAMY. POKUD KONTROLUJETE, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEPOUŽÍVANÉ PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (SOUVISEJÍCÍ S ČLÁNKEM 21 EXT. 2 DSGVO).

Právo na odvolání k příslušnému orgánu dozoru
Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Hotele, ihres Arbeitsplatzes oder Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht je bezbariérový a bezproblémový.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování
Tento web používá šifrování SSL nebo TLS pro účely zabezpečení a pro ochranu přenosu citlivého obsahu, například objednávek nebo požadavků, které nám zasíláte jako provozovatel webu. Šifrované připojení je indikováno adresním pruhem prohlížeče, který se mění z „http: //“ na „https: //“ a ikonou zámku na liště prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Šifrované platby na této webové stránce
Pokud po uzavření zpoplatněné smlouvy vznikne povinnost zaslat nám vaše platební údaje (např. číslo účtu pro povolení inkasa), jsou tyto údaje nutné pro zpracování platby.

Platební transakce běžnými platebními prostředky (Visa / MasterCard, inkaso) se provádějí výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

V případě šifrované komunikace nemohou vaše platební údaje, které nám předložíte, přečíst třetími stranami.

Informace, zrušení a oprava
V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a pokud je to nutné, právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Pro další informace o osobních údajích nás prosím kdykoli kontaktujte na adrese uvedené v potisku.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Verlangen. Hierzu können Sie si jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um die die zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Pokud je zpracování vašich osobních údajů protiprávní, můžete místo vymazání požádat o omezení zpracování dat.
V případě, že se jedná o osobní údaje, které jsou uvedeny níže, je možné, že se jedná o osobu, která je oprávněná k podání žádosti, nebo je oprávněna podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, pokud jde o rozhodnutí o předběžné otázce nebo rozhodnutí o předběžné otázce.
Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO je nejdůležitějším příkladem, který se odvíjí od hlubin a neviditelných zájmů. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer Einwilligung oder Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder Schutz der Rechteiner aeren natürlichen or jurisprudent Osoba oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesy Evropskou unií nebo jinými členskými státy.

Opozice vůči reklamním e-mailům
Použití Rozbalit otisku povinnost zasílání nevyžádaných reklam a informačních materiálů se zamítají. Provozovatelé webů výslovně právní kroky v případě nevyžádaných reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

Sběr dat na tomto webu
Cookies
Naše internetové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobí poškození vašeho zařízení. Ukládají se ve vašem zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Session cookies jsou po vaší návštěvě automaticky mazány. Trvalé soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran uloženy také na vašem zařízení, když vstoupíte na náš web (soubory cookie třetích stran). Umožňují nám nebo vám používat určité služby třetích stran (např. Soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože bez nich by určité funkce webových stránek nefungovaly (např. Funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Další soubory cookie se používají k hodnocení chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete (funkční soubory cookie, např. Pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webu (např. Soubory cookie k měření publika na webu) na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, jsou příslušné cookies ukládány výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a cookies pouze v individuálních případech, kdy to umožňuje přijetí cookies, nebo obecně vyloučit a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Deaktivace cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro analytické účely, budeme vás o tom informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Souhlas s cookies s Borlabs Cookie
Naše webové stránky používají technologii souhlasu s cookies Borlabs Cookie k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých cookies ve vašem prohlížeči a k ​​dokumentování tohoto v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (dále jen Borlabs).

Když vstoupíte na naši webovou stránku, ve vašem prohlížeči se uloží soubor cookie Borlabs, který ukládá vámi udělený souhlas nebo odvolání tohoto souhlasu. Tyto údaje nejsou předávány poskytovateli Borlabs Cookie.

Shromážděná data jsou uložena, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo vymazání souboru cookie Borlabs sami, nebo dokud přestane platit účel ukládání dat. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování dat pomocí Borlabs Cookie naleznete na https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/

Technologie souhlasu se soubory cookie Borlabs se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 čl. 1 písm. c GDPR.

Soubory protokolu serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

Typ prohlížeče a verze prohlížeče
Operační systém používá
odkazujícího serveru URL
Hostitel název přistupujícího počítače
Doba požadavku serveru
IP adresa
Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt au Grundlage von Čl. 6 Abs. 1 svítí. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Webová stránka - hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.

kontakt
Pokud jste nám poslat prostřednictvím kontaktního formuláře žádá o informace z poptávkového formuláře včetně zadání, kde jsou kontaktní údaje uchovávány pro zpracování žádosti a v případě navazujících otázek s námi. Tyto údaje nebudou zveřejněny bez Vašeho souhlasu dále.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 osvětleném. b DSGVO, pokud se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je-li vyžadována předsmluvní činnost. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování žádostí adresovaných nám (čl. 6 odst. 1, lit. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6, odst. 1, lit. a DSGVO), pokud jsou tyto byl dotazován.

Údaje, které vložíte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, zrušení vašeho souhlasu s uložením nebo vynechání účelu pro ukládání dat (např. Po dokončení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména retenční lhůty - zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonem nebo faxem
Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, žádost), bude uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 osvětleném. b DSGVO, pokud se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je-li vyžadována předsmluvní činnost. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování žádostí adresovaných nám (čl. 6 odst. 1, lit. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6, odst. 1, lit. a DSGVO), pokud jsou tyto byl dotazován.

Pokud si nejste jisti, že jste se nezúčastnili, prosím, ujistěte se, že jste zkontrolovali, zda se jedná o zvětšení nebo zda se jedná o záchrannou službu (viz příloha B). Zwingende gesetzliche Bestimmungen - insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt.

Registrace na tomto webu
Na této webové stránce se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce na stránce. Údaje zadané k tomuto účelu používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

Při důležitých změnách, jako je rozsah nabídky nebo technické změny, používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom tě tímto způsobem informovali.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby pro uzavírání dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

Údaje zaznamenané při registraci budou u nás uloženy, dokud budete registrováni na této webové stránce, a poté budou vymazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Analytické nástroje a reklama
Google Analytics
Diese Web nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics je založen na webových stránkách betreiber, ke správě webových stránek pro analýzu. Hierbei erhält der Websitebetreiber verschiedene Nutzungsdaten, wie zB Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers. Podívejte se na stránky Google ggf. in einem Profil zusammengefasst, das dem jeweiligen Nutzer bzw. dessen Endgerät zugeordnet ist.

Google Analytics používá technologii, která je rozšířena o nutzery zum Zwecke der Analyze des Nutzerverhaltens ermöglichen (zB Cookies nebo Device-Fingerprinting). Webové stránky jsou k dispozici na webu společnosti Google v USA, kde jsou uvedeny a dort gespeichert.

Die Nutzung dieses Analyse-Tools erfolgt at grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot as auch seine Werbung zu optimieren. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerufbar.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

browser plugin

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společnosti Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak zpracovávat údaje o uživateli v Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

zpracování objednávek

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Demografické údaje v Google Analytics

Webové stránky jsou nezbytné pro funkci „demografische Merkmale“ z Google Analytics, na webových stránkách jsou zahrnuty webové stránky vnitřního prostoru Google-Werbenetzwerks anzeigen zu können. Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie können diese Funktion isderzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren or die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics with Punkt „Widerspruch gegen Datenerfassung“ dargestellt generell untersagen.

doba skladování

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, které jsou propojeny se soubory cookie, uživatelskými ID (např. User ID) nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android), jsou po 14 měsících anonymizovány nebo smazány. Podrobnosti k tomu naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Newsletter
Newsletterdaten
Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletter . Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do registračního formuláře k odběru zpravodaje probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailovou adresu a jejich použití pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ v zpravodaji. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

Data, která jsme uložili za účelem přihlášení k odběru novinek, budeme ukládat my nebo poskytovatel služeb zpravodajů, dokud se odhlásíte z odběru novinek a po odhlášení z novinek se z distribučního seznamu novinek neodstraní. Data, která jsme uložili pro jiné účely, zůstávají nedotčena.

Po odebrání z distribučního seznamu bulletinu může být vaše e-mailová adresa uložena v černé listině námi nebo poskytovatelem služeb bulletinu, aby se zabránilo budoucím zasíláním. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu v souladu s právními požadavky při zasílání zpravodajů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti uložení můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy.

Bonusový program KunLeiSys (prostor pro pravidelné hosty / klub hostů) / newsletter
Tato webová stránka používá software KunLeiSys Guest Club (bonusový program). Poskytovatelem je GASTROpoint GmbH, Pommernstraße 17, 83395 Freilassing, Německo.

KunLeiSys Guest Club Software je služba, která organizuje a spravuje klub hostů, nabídky, věrnostní body, e-maily o akcích a rozesílání newsletterů.

Registrovat se do klubu hostů můžete na našem webu. Zadané údaje používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme. Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat. Můžete tak učinit pomocí odhlašovacího odkazu v e-mailu nebo odhlášením v klubu hostů. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete pro účely klubu hostů, budou u nás uloženy, dokud se neodhlásíte/odhlásit z odběru, a budou smazány z našich serverů i serverů společnosti GASTROpoint GmbH poté, co se odhlásíte a smažete svůj účet klubu hostů. Údaje, které uchováváme pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.
Poté, co se odhlásíte/odhlásíte, může být vaše e-mailová adresa uložena na černé listině námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru, abychom zabránili budoucímu zasílání pošty. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na blacklistu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy.

Pro důležité změny, jako je rozsah nabídky nebo technicky nutné změny, používáme e-mailovou adresu uvedenou/uloženou při registraci nebo ve vašem profilu, abychom vás tímto způsobem informovali. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování dat se společností GASTROpoint GmbH a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu dat při používání softwaru KunLeiSys Guest Club.

Pluginy a nástroje
Youtube
Tento web integruje videa z webu YouTube. Provozovatelem webových stránek je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Když navštívíte některou z našich webových stránek, na kterých je integrována služba YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili.

Kromě toho může YouTube na vašem koncovém zařízení ukládat různé soubory cookie nebo k rozpoznání používat srovnatelné technologie (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube přijímat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace se mimo jiné používají ke shromažďování statistik videí, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k ​​zabránění pokusům o podvod.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR Pokud byl požádán o odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o tom, jak nakládat s údaji uživatelů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo
Tento web používá pluginy z videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wenn Sie eine unserer with einem Vimeo-Video ausgestatteten Seiten besuchen, Wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Dabei wird dem Vimeo-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Zudem erlangt Vimeo Ihre IP-Adresa. Dies gilt auch dann, wenn Sie nicht bei Vimeo eingeloggt sind oder keinen Account bei Vimeo besitzen. Die von Vimeo erfassten Informationen on the Vimeo-Server in the USA übermittelt.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, umožníte Vimeu přiřadit vaše chování při procházení přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu Vimeo.

K rozpoznání návštěvníků webových stránek používá Vimeo soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení).

Vimeo se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR Pokud byl požádán o odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts
Tento web používá pro jednotnou reprezentaci písem tzv. Webová písma poskytovaná společností Google. Písma Google se instalují místně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google.

Další informace o Google Web Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google
Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Google Maps je v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a snadné vyhledání míst, která jsme označili na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Pokud byl požadován odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Více informací o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

poskytovatelé elektronického obchodu a plateb
Zpracování dat (zákaznické a smluvní údaje)
Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (údaje o zásobách). To je založeno na článku 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby uživatel mohl službu používat nebo účtoval uživateli.

Shromážděné údaje o zákaznících budou smazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Právní doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu
Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v rámci smlouvy, například do banky odpovědné za zpracování platby.

Další přenos dat se neuskuteční nebo pouze pokud jste výslovně souhlasili s přenosem. Převod vašich údajů třetím osobám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely, nedochází.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Online voucher
Na tomto webu nabízíme mimo jiné možnost nákupu voucherů. Poskytovatelem je websLINE Internet- & Marketing GmbH, Sägewerkstrasse 24, 83395 Freilassing, Německo.

Pokud uživatel využije této možnosti, data zadaná do vstupní masky nám budou přenesena a uložena. Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování nákupu voucheru a zpracování platebních transakcí.

Vaše údaje budou předány společnosti websLINE Internet- & Marketing GmbH na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). Svůj souhlas se zpracováním údajů máte možnost kdykoli odvolat. Odvolání neovlivní účinnost minulých operací zpracování údajů.
Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování dat se společností websLINE Internet- & Marketing GmbH a při jejím používání plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu dat.

Sofortüberweisung
Na tomto webu nabízíme mimo jiné platbu „okamžitým převodem“. Poskytovatelem této platební služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „Sofort GmbH“).

Pomocí postupu „Sofortüberweisung“ obdržíme od společnosti Sofort GmbH potvrzení o platbě v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit své závazky.

Pokud jste zvolili způsob platby „Sofortüberweisung“, zašlete PIN a platný TAN společnosti Sofort GmbH, pomocí které se mohou přihlásit k vašemu online bankovnímu účtu. Sofort GmbH po přihlášení automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu a provede převod k nám pomocí vámi poskytnutého TAN. Následně nám obratem zašle potvrzení transakce. Po přihlášení jsou automaticky kontrolovány vaše tržby, úvěrový limit kontokorentu a existence dalších účtů a také jejich zůstatky.

Kromě PIN a TAN budou společnosti Sofort GmbH předány také platební údaje, které jste zadali, a osobní údaje. Vaše osobní údaje zahrnují vaše jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo (čísla), e-mailovou adresu, IP adresu a případně další údaje potřebné pro zpracování platby. Předání těchto údajů je nezbytné pro zjištění vaší identity bez pochybností a pro zabránění pokusu o podvod.

Přenos vašich dat společnosti Sofort GmbH je založen na článku 6 para 1 lit. DSGVO (souhlas) a článek 6 para. 1 lit. b DSGVO (zpracování k plnění zakázky). Máte možnost kdykoli zrušit svůj souhlas s zpracováním dat. Zrušení nemá vliv na efektivitu operací zpracování historických dat.

Podrobnosti o platbě pomocí Sofortüberweisung naleznete na následujících odkazech: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Vlastní služby
Nakládání s daty žadatele
Nabízíme vám možnost přihlásit se k nám (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online přihlášky). V následujícím textu vás budeme informovat o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu žádosti. Ujišťujeme vás, že vaše údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s platným zákonem o ochraně údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Rozsah a účel sběru dat

Pokud nám zašlete přihlášku, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, podklady k přihlášce, poznámky v rámci pracovních pohovorů atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o vzniku pracovněprávního vztahu. Právním základem je § 26 BDSG-nový podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecné zahájení smlouvy) a – pokud jste udělili souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Vaše osobní údaje budou předány pouze osobám v rámci naší společnosti, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

Pokud bude žádost úspěšná, údaje, které zadáte, budou uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG-new a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem realizace pracovněprávního vztahu.

Doba uchování údajů

Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní místo, odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat údaje, které jste předali na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) po dobu až 6 měsíců, které je třeba u nás uchovávat od ukončení procesu přihlášky (zamítnutí nebo stažení přihlášky). Data budou poté vymazána a dokumenty fyzické aplikace zničeny. Úložiště slouží zejména k důkazním účelům v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou vyžadovány po uplynutí 6měsíční lhůty (např. z důvodu nastávajícího nebo probíhajícího soudního sporu), budou vymazány pouze tehdy, když pomine účel dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste udělili svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR) nebo pokud zákonné požadavky na uchovávání brání smazání.

Podléhají změnám
Provozovatel webu si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů v souladu se zákonnými požadavky.

Nach oben scrollen