Soukromí

Zásady ochrany osobních údajů
Ochrana osobních údajů v kostce

Obecné informace
Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o tématu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na této webové stránce
Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje naleznete v tiráži této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Pro .B se může jednat o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (e.B internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži, pokud máte jakékoli další dotazy týkající se ochrany údajů.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran
Když navštívíte tuto webovou stránku, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí hlavně s takzvanými analytickými programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Hostitelské sítě a sítě pro doručování obsahu (CDN)
Externí hosting
Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem služeb (hostitelem). Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech hostitele. Ty mohou zahrnovat IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hostitel je využíván za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. .b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a řídit se našimi pokyny ve vztahu k těmto údajům.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zpracování objednávek.

Obecné informace a povinné informace
Soukromí
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tuto webovou stránku, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (e.B. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu
Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Hotel & Chalets Lampllehen Kedererweg 8
D-83487 Marktschellenberg
Německo

Telefon: +49 (0)8650 844
E-mail: rehak@lampllehen.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (e.B jména, e-mailové adresy apod.).

Poznámka k přenosu dat do USA
Mimo jiné jsou do našich webových stránek integrovány nástroje od společností se sídlem v USA. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje sdíleny s americkými servery příslušných společností. Rádi bychom poukázali na to, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu právních předpisů EU o ochraně údajů. Americké společnosti jsou povinny předat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste vy jako subjekt údajů mohli proti tomu podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké úřady (e.B. tajné služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje na amerických serverech pro účely sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů
Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech, jakož i proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)
POKUD SE JEDNÁ O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME JIŽ ZPRACOVÁVAT VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČLÁNKU 21 (1) GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽITY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu
V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Právem podat stížnost nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předány Vám nebo třetí osobě v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos údajů jinému správci, dojde k tomu pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS
Tato stránka používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel stránek. Šifrované připojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče se změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Šifrované platební transakce na této webové stránce
Pokud po uzavření zpoplatněné smlouvy vznikne povinnost poskytnout nám své platební údaje (e.B. číslo účtu pro autorizaci inkasa), jsou tyto údaje nezbytné pro zpracování platby.

Platební transakce obvyklými platebními prostředky (Visa/MasterCard, inkaso) probíhají výhradně prostřednictvím šifrovaného SSL nebo TLS spojení. Šifrované připojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče se změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

V případě šifrované komunikace nemohou být vaše platební údaje, které nám předáváte, přečteny třetími stranami.

Informace, výmaz a oprava
V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se předmětu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

Pokud zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání auditu máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je protiprávní, můžete požádat o omezení zpracování údajů namísto výmazu.
Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění, obraně nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů namísto výmazu.
Pokud jste podali námitku podle článku 21 (1) GDPR, musí být nalezena rovnováha mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje zpracovávány – kromě jejich uložení – pouze s Vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům
Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisku za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto odmítá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

Shromažďování údajů na této webové stránce
Koláčky
Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Jsou uloženy buď dočasně ve vašem zařízení po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace jsou automaticky smazány na konci vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud nebudou automaticky smazány vaším webovým prohlížečem.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran uloženy také ve vašem zařízení, když vstoupíte na naše stránky (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují používat určité služby společnosti třetí strany (e.B. cookies pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např.B funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocení chování uživatelů nebo k zobrazení reklamy.

Cookies, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné cookies) nebo k poskytování určitých funkcí, které si přejete (funkční cookies, e.B. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (e.B. cookies pro měření návštěvnosti webu), jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním cookies, dochází k ukládání dotčených cookies výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost této webové stránky.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně údajů a v případě potřeby požádáme o váš souhlas.

Souhlas se soubory cookie se soubory cookie Borlabs
Naše webové stránky používají technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs Cookie k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči a k jejich dokumentaci v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (dále jen Borlabs).

Když vstoupíte na naše webové stránky, uloží se ve vašem prohlížeči soubor cookie společnosti Borlabs, ve kterém jsou uloženy souhlasy, které jste udělili, nebo odvolání těchto souhlasů. Tyto údaje nebudou předány poskytovateli souborů cookie Borlabs.

Shromážděné údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo vymazání samotného souboru cookie Borlabs nebo dokud již neplatí účel ukládání údajů. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování údajů pomocí souboru cookie Společnosti Borlabs naleznete v části https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Technologie souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs se používá k získání zákonem požadovaných souhlasů s používáním souborů cookie. Právním základem je článek 6 (1) věta 1 písm.c GDPR.

Soubory protokolu serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných protokolových souborech serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

Typ a verze prohlížeče
Použitý operační systém
Adresa URL odkazujícího serveru
Název hostitele přistupujícího počítače
Čas požadavku serveru
IP adresa
Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Kontakt
Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam poskytli, budou uloženy za účelem zpracování dotazu a v případě následných otázek. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm.b GDPR, pokud se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud o to bylo požádáno.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo dokud již neplatí účel ukládání údajů (e.B. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem
Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, žádost), bude uložena a zpracována za účelem zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm.b GDPR, pokud se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud o to bylo požádáno.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, odvolání souhlasu s uložením nebo dokud nebude platit účel ukládání údajů (e.B. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto webových stránkách
Na této webové stránce se můžete zaregistrovat a používat další funkce na webu. Údaje zadané pro tento účel používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být poskytnuty v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

Pro důležité změny, jako je rozsah nabídky nebo technicky nezbytné změny, používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby za účelem uzavření dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. .b GDPR).

Údaje shromážděné během registrace budou uloženy tak dlouho, dokud budete zaregistrováni na této webové stránce, a poté budou smazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Analytické nástroje a reklama
Google Analytics
Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Zde provozovatel webových stránek získává různé údaje o používání, jako je .B zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje může společnost Google shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (e.B. cookies nebo otisky prstů zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy.

Použití tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jak svých webových stránek, tak své reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (e.B. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP adres

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do USA. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji službou Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Demografické charakteristiky Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci "demografické charakteristiky" google analytics, aby mohla zobrazovat vhodné reklamy návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě Google. To umožňuje vytvářet zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy od společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v části "Námitka proti shromažďování údajů".

Doba skladování

Údaje o uživatelích a událostech uložené společností Google, které jsou propojeny se soubory cookie, ID uživatele (e.B. ID uživatele) nebo reklamními ID (e.B. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID systému Android), budou po 14 měsících anonymizovány nebo smazány. Podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Leták
Údaje o newsletteru
Pokud byste chtěli dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nebudou shromažďovány nebo budou shromažďovány pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do registračního formuláře k odběru newsletteru probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich použití pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu "odhlásit se" v newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou uloženy námi nebo .dem poskytovatelem služeb newsletteru, dokud se neodhlásíte z odběru newsletteru, a budou vymazány ze seznamu distribuce newsletteru po odhlášení z newsletteru. Údaje, které ukládáme pro jiné účely, zůstávají tímto nedotčeny.

Poté, co se odhlásíte z distribučního seznamu zpravodaje, může být vaše e-mailová adresa uložena na černé listině námi nebo .dem poskytovatelem zpravodajských služeb, abychom zabránili budoucím zasíláním. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak Vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na černé listině není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Bonusový program KunLeiSys (pravidelná hostská zóna / guest club) / newsletter
Tato webová stránka používá software Klubu hostů KunLeiSys (bonusový program). Poskytovatelem je společnost GASTROpoint GmbH, Pommernstraße 17, 83395 Freilassing, Německo.

KunLeiSys Guest Club Software je služba, se kterou je organizován a spravován klub hostů, nabídky, věrnostní body, e-maily na akce a zasílání newsletterů.

Do Guest Clubu se můžete zaregistrovat na našich webových stránkách. Údaje zadané pro tento účel používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby. Povinné informace požadované při registraci musí být poskytnuty v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme. Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat. Můžete tak učinit prostřednictvím odkazu pro odhlášení v e-mailu nebo odhlášením v klubu hostů. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste uložili pro účely klubu hostů, budou uloženy u nás, dokud se neodhlásíte / neodhlásíte, a budou vymazány z našich serverů, jakož i ze serverů společnosti GASTROpoint GmbH po zrušení registrace a smazání účtu klubu hostů. Údaje, které ukládáme pro jiné účely, zůstávají tímto nedotčeny.
Poté, co se odhlásíte z odběru/ odhlásíte, může být vaše e-mailová adresa uložena na černé listině námi nebo .dem poskytovatelem informačních služeb, abychom zabránili budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak Vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na černé listině není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Pro důležité změny, jako je rozsah nabídky nebo technicky nezbytné změny, používáme e-mailovou adresu poskytnutou /uloženou ve vašem profilu při registraci nebo vás tímto způsobem informujeme. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Se společností GASTROpoint GmbH jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů a při používání softwaru klubu hostů KunLeiSys plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Pluginy a nástroje
YouTube
Tato webová stránka integruje videa z webových stránek YouTube. Webové stránky provozuje společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Když navštívíte některou z našich webových stránek, na kterých je YouTube integrován, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili.

Kromě toho může YouTube ukládat do vašeho zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie pro rozpoznávání (e.B. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získat informace o návštěvnících této webové stránky. Tyto informace se používají mimo jiné ke shromažďování video statistik, zlepšování uživatelského zážitku a prevenci pokusů o podvod.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Moderátor
Tato webová stránka používá pluginy z video portálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Když navštívíte jednu z našich stránek vybavených videem Vimeo, naváže se spojení se servery Vimeo. Server Vimeo je informován, které z našich stránek jste navštívili. Kromě toho Vimeo získá vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste přihlášeni do Vimeo nebo nemáte účet u Vimeo. Informace shromážděné společností Vimeo jsou přenášeny na server Vimeo ve Spojených státech.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, umožňujete společnosti Vimeo přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu Vimeo.

Společnost Vimeo používá soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (e.B. otisky prstů zařízení) k rozpoznání návštěvníků webových stránek.

Použití Vimeo je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Webová písma Google
Tato stránka používá tzv. Webová písma, která jsou poskytována společností Google, pro jednotnou prezentaci písem. Písma Google se instalují místně. Připojení k serverům Google neprobíhá.

Další informace o webových písmech Google naleznete v části https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google
Tato stránka používá mapovou službu Google Maps prostřednictvím API. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné dohledatelnosti míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Elektronický obchod a poskytovatelé plateb
Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)
Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm.b GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, abychom uživateli umožnili nebo vyúčtovali používání služby.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat po uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu
Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti s plněním smlouvy, například bance pověřené zpracováním platby.

K dalšímu přenosu údajů nedochází nebo pouze v případě, že jste s přenosem výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm.b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Online poukaz
Na těchto webových stránkách nabízíme mimo jiné možnost zakoupení poukázek. Poskytovatelem je websLINE Internet- & Marketing GmbH, Sägewerkstrasse 24, 83395 Freilassing, Německo.

Pokud uživatel využije této možnosti, údaje zadané do vstupní masky nám budou předány a uloženy. Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování nákupu poukazu a zpracování platebních transakcí.

Přenos vašich údajů společnosti websLINE Internet- & Marketing GmbH probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm.b GDPR (zpracování pro plnění smlouvy). Máte možnost svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost operací zpracování údajů v minulosti.
Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování smluvních údajů se společností websLINE Internet- & Marketing GmbH a při jejím používání plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Sofortüberweisung
Na těchto webových stránkách nabízíme mimo jiné platbu prostřednictvím "Sofortüberweisung". Poskytovatelem této platební služby je Společnost Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen "Sofort GmbH").

Pomocí postupu "Sofortüberweisung" obdržíme potvrzení o platbě od společnosti Sofort GmbH v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit naše závazky.

Pokud jste se rozhodli pro platební metodu "Sofortüberweisung", zašlete PIN a platný TAN společnosti Sofort GmbH, pomocí které se může přihlásit k vašemu online bankovnímu účtu. Sofort GmbH automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu po přihlášení a provede převod k nám pomocí TAN, který jste přenesli. Poté nám okamžitě zašle potvrzení transakce. Po přihlášení se automaticky kontrolují také vaše prodeje, úvěrová linka úvěrové linky a existence dalších účtů, jakož i jejich zásoby.

Kromě PIN a TAN budou společnosti Sofort GmbH předány také platební údaje, které zadáte, a osobní údaje. Osobní údaje jsou vaše jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa, IP adresa a případně další údaje potřebné pro zpracování plateb. Přenos těchto údajů je nezbytný k tomu, aby byla vaše identita nade vší pochybnost zjištěna a aby se zabránilo pokusům o podvod.

Předávání vašich údajů společnosti Sofort GmbH probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm.b GDPR (zpracování pro plnění smlouvy). Máte možnost svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost operací zpracování údajů v minulosti.

Podrobnosti o platbě pomocí Sofortüberweisung naleznete v následujících odkazech: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Vlastní služby
Nakládání s údaji o uchazeči
Nabízíme Vám možnost se k nám přihlásit (e.B. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online přihlášky). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů se provádí v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a všemi ostatními právními předpisy a že s vašimi údaji bude zacházeno jako s přísně důvěrnými.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost, zpracováváme vaše související osobní údaje (e.B. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty žádosti, poznámky v souvislosti s pracovními pohovory atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o založení pracovního poměru. Právním základem je § 26 BDSG-neu podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. .b GDPR (zahájení obecné smlouvy) a – pokud jste k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování Vaší žádosti.

Pokud bude žádost úspěšná, vámi poskytnuté údaje budou uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG-neu a čl. 6 odst. 1 písm. .b GDPR za účelem plnění pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nemůžeme předložit pracovní nabídku, pokud odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat údaje, které jste nám předali na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu žádosti (zamítnutí nebo stažení žádosti). Data jsou poté smazána a fyzické dokumenty žádosti jsou zničeny. Skladování slouží zejména k dokazování v případě právního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou vyžadovány po uplynutí 6měsíční lhůty (e.B. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), dojde k vymazání pouze v případě, že již neplatí účel dalšího ukládání.

K delšímu ukládání může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud zákonné povinnosti uchovávání brání výmazu.

Rezervace změny
Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně údajů kdykoli změnit v souladu se zákonnými požadavky.

Posunout nahoru